INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Mając na uwadze zmiany w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str.1, dalej zwane „RODO”, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, przekazujemy Państwu treść klauzuli informacyjnej administratora danych osobowych. Z uwagi na powyższe zgodnie z art. 13 w/w rozporządzenia informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Gastronomicznych Waldemar Lewicki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gen. W. Andersa 1 NIP 554-023-73-17 zwanym dalej „Administratorem”.
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są osobno w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (sprawdź: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 3. W związku z przetwarzaniem przez „Administratora” danych osobowych, przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, – prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.
 1. Powyższe uprawnienia można realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem biuro@lewiccy.com
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie lub skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.
 3. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.
 4. Zamówienia. Składając zamówienie, należy podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail , adres siedziby, NIP, nr telefonu.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.
 6. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób płatności.
 7. Wystawiając fakturę, w tym celu przetwarzamy dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 8. Kontakt e-mailowy. Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazywany jest adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.
 9. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda nadawcy e-maila wynikająca z zainicjowania kontaktu z „Administratorem”
 10. Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi danego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu: złożenia zamówienia, złożenia zapytania, realizacji postanowień umowy o w współpracy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja celu: złożenia zamówienia, złożenia zapytania, realizacji postanowień umowy o w współpracy. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.